background

ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต

ภาพรวมจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทย โดยได้ชื่อว่า เป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” กล่าวคือ เป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดตัดกับน้ําทะเลอย่างชัดเจน และขณะเดียวกันภูเก็ตถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส และได้ชื่อว่าเป็นเมือง EastMeet West ที่ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก นั่นคือภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและเป็นเมือง
      สําหรับสภาพทั่วไปจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น392,011 คน (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.59) จากการสํารวจพบว่านอกจากประชากรในทะเบียนราษฎร์แล้วจังหวัดภูเก็ตยังมีชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยและทํางานเป็นจํานวนมาก แยกได้ดังนี้

- ชาวต่างชาติที่มาทํางานในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 14,382 คน (มี Work Permit)  (สิงหาคม 2559)
- มีแรงงานต่างด้าวที่มาทํางาน จํานวน 78,734 คน (สิงหาคม 2559)
- นอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1.3 ล้านคน

การปกครอง

จังหวัดภูเก็ตประกอบไปด้วย อําเภอ 3 อําเภอ คือ
1) อําเภอเมืองภูเก็ต
2) อําเภอกะทู้
3) อําเภอถลาง
นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอีก 19 แห่ง เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 12 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตําบล 6 แห่ง

วิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2557-2560)

จังหวัดภูเก็ตได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ในการดําเนินการที่สําคัญในปีพ.ศ.2557-2560 ใน2 ด้านหลัก คือ
1) ด้านการท่องเที่ยว ได้มีการวางวิสัยทัศน์ไว้ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2) ด้านการพัฒนา ได้มีการวางวิสัยทัศน์ให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ ด้าน
ดังนั้น วิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ.2557-2560 คือ “ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
สําหรับในปีพ.ศ.2559 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การพัฒนาของจังหวัดได้ดําเนินการไปอย่างครอบคลุมในทุกด้าน จังหวัดภูเก็ตจึงได้วางแนวทางของการดําเนินการที่สําคัญของจังหวัดใน 4 ด้านหลัก คือ
1) การเพิ่มมาตรฐานของเมือง
2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทํารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมาก โดยรายได้หลักนั้นจะมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในปีพ.ศ.2558 จังหวัดภูเก็ตได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ทั้งสิ้น จํานวน13,369,634 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 11.80% เป็นคนไทย จํานวน 3,826,229 คน และเป็นชาวต่างประเทศ จํานวน 9,543,405 คน สร้างรายได้เข้าประเทศทั้งหมด จํานวน 326,103.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.77% สําหรับอัตราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/วัน/คน จะเฉลี่ยอยู่ที่ 6,258.59 บาท/คน สําหรับที่พักในจังหวัดภูเก็ตนั้น ที่พักมีราคาเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ 400 บาท – 300,000 บาท/คืน โดยที่พักมีตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว สําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในปีพ.ศ.2558 แบ่งตามมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. ประเทศจีน ประมาณ 2.250 ล้านคน
2. ประเทศรัสเซีย ประมาณ 0.645 ล้านคน
3. ประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 0.590 ล้านคน
4. ประเทศเยอรมัน ประมาณ 0.471 ล้านคน
5. ประเทศสหราชอาณาจักร ประมาณ 0.309 ล้านคน
6. ที่เหลือจะเป็นประเทศใน ASEAN และตะวันออกกลาง และมาจากที่อื่นๆ เป็นต้น