Oct 5, 2017
7 Views
0 0

ประตูเมือง

Written by

“ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)ประตูเมืองภูเก็ตเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่ออกแบบตกแต่งให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางที่เข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ฝั่งขวามือของถนนขาเข้าจังหวัดภูเก็ต(ถนนเทพกษัตรี, เส้นทางหมายเลข 402) ระยะทางจากสะพานสารสินประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่แวะพัก ถ่ายรูป และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งข้อมูลด้านการอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นสวนสาธารณะที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การนั่งพักระหว่างเดินทางในช่วงสั้นๆ จุดเด่นของสถานที่ได้แก่ เสาประตูเมืองและรูปประติมากรรมไข่เต่ามะเฟืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”

Article Categories:
Guide · Travel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *