Oct 5, 2017
10 Views
0 0

Khao Phra Thaeo National Park

Written by

“สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว (Khao Phra Theo National Park)อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาพระแทวตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังคงมีป่าไม้และสัตว์ป่าหลายชนิดเช่น กระจง หมี หมูป่า ลิง ชะนี และพันธุ์ไม้หายากเช่น ปาล์มหลังขาว มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในเขตอุทยานฯมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่น น้ำตกบางแป น้ำตกโตนไทร บรรยากาศร่มรื่นมีเส้นทางเดินเท้าเพื่อเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ การเดินทางไปยังอุทยานฯจากอำเภอเมืองภูเก็ตใช้เส้นทางหมายเลข 402 ระยะทาง 20-22 กิโลเมตร ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีฯเลี้ยวขาวไปตามถนนหมายเลข 4027 (ทางไปท่าเรืออ่าวปอ Grand Marina)อีกประมาณ 9 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นรถสองแถวไม้สาย ภูเก็ต-บางโรง ไปลงยังปากทางเข้าน้ำตกบางแปและเดินเท้าเข้าสู่เขตอุทยานฯ อีกเส้นทางหนึ่งได้แก่ถนนเทพกระษัตรีขาออก(ถนนหมายเลข 402)ผ่านทางแยกวงเวียนเทพกระษัตรีฯเลี้ยวขวาไปยังถนนน้ำตกโตนไทร-บ่อกรวดประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงเขตอุทยานฯและน้ำตกโตนไทร ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนและศึกษาธรรมชาติที่ร่มรื่นของป่าไม้ที่สำคัญของภูเก็ต”

Article Categories:
Guide · Travel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *