Oct 8, 2017
4 Views
0 0

San jaw sang tun ศาลเจ้าแสงธรรม

Written by

“ศาลเจ้าแสงธรรม (เต่งก้องต๋อง) ถนนพังงา
สร้างปี 2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันยกควด) เพื่อประดิษฐานรูปพระประจำแซ่ตัน
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง“ซิยิ่นกุ้ย”
ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2540”

ศาลเจ้าแสงธรรม ในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า ศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือที่ชาวภูเก็ตรู้จักกันในชื่อ อ๊ามเต่งก้องต๋อง ซึ่งตั้งอยู่ถนนพังงา อ๊ามแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2434 มีอายุเก่าแก่นานนับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บนถนนพังงา สร้างโดยหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันยกควด) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปพระประจำแซ่ตัน ตัวอาคารเป็นรูปแบบเก๋งจีนขนาดเล็ก กะทัดรัด ส่วนบนหลังคามีปูนปั้นรูปมังกรและตุ๊กตาจีนซึ่งเป็นที่นิยมในมณฑลฮกเกี้ยนประดับตกแต่งอย่างสวยงาม นอกจานี้ภายในศาลเจ้ายังมีภาพเขียนลายเส้นสีดำในตารางสี่เหลี่ยมเต็มฝาด้านข้างทั้งสองด้านดำเนินเรื่อง ซิยิ่นกุ้ย แห่งราชวงศ์กุ้ง อันเป็นตำนานแห่งอดีตของเทพอ๋องซุนต่ายสาย เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นมนุษย์มาก่อน และในปีพ.ศ.2540 ศาลเจ้าแสงธรรม ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น

Article Categories:
Historic Building

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *