Oct 8, 2017
7 Views
0 0

Thai hua พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

Written by

“พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ สร้างปี 2477 เป็นโรงเรียนฮัวบุ๋น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนจุงหัว
และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเมื่อปี 2554”

พิพิธภัณฑ์ไทยหัว ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ชื่อโรงเรียนฮัวบุ๋น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนจุงหัว และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว จนเมื่อปี 2554 ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยหัวจนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นคือ มีชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยตัวอาคารเป็นแบบชิโนโปรตุกีส บนหน้าจั่วอาคารเรียน มีรูปปูนปั้นเป็นรูปค้างคาวแดง ซึ่งสื่อความหมายถึง การรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่ สำหรับด้านบนอาคารนั้นใช้เป็นห้องเรียนภาษาจีน ส่วนด้านล่างเป็นห้องต่าง ๆ ที่มีนิทรรศการจัดแสดงซึ่งแบ่งออกเป็น 13 ส่วนด้วยกัน จัดแสดงตั้งแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาวจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางมายังภูเก็ต ความเชื่อ วิถีชีวิตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกับชาวภูเก็ต ลานกว้างด้านหน้าอาคารจัดแสดงภาพถ่ายเก่าๆ ของโรงเรียน ส่วนภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวแล้ว ยังจัดเป็นห้องนิทรรศการภาพแสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ต บุคคลสำคัญของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี อาคารแบบชิโนโปรตุกีส และภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมาด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมืองแร่ การทำสวนยางพารา และการท่องเที่ยว

  

Article Categories:
Historic Building · Travel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *