Food

Local Food

อาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สานต่อมาจากบรรพบุรุษชาวจีน ที่เดินทางมาตั้งรกรากและทำงานที่เมืองทุ่งคา จากเส้นทางการเดินทางอพยพที่ผ่านประเทศต่างๆทำให้มีการผสมผสานของวัฒนธรรมในแต่ท้องถิ่น รวมทั้งได้นำวัตถุดิบของเมืองภูเก็ตเองนำมาปรุงอาหาร ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากที่อื่นๆ จนได้รับรางวัลมรดกโลกจาก Unescoให้เป็น เมืองสร้างสสรค์ด้านอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ซึ่งอาหารเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปรอบๆเมืองภูเก็ต

Phuket Food

Search